Εφαρμογές Απόσμησης

Εφαρμογές Απόσμησης με Ατμοποίηση της Ουσίας Εξουδετέρωσης Οσμών

Η εταιρία ENVICHEM ξεκίνησε και εφαρμόζει στην Ελλάδα την τεχνολογία εξουδετέρωσης οσμών με ατμοποίηση της χρησιμοποιούμενης ουσίας απόσμησης. Η τεχνολογία αυτή είναι κατάλληλη για την απόσμηση κλειστών χώρων ή/και οσμηρών ρευμάτων αέρα, μέσα σε αγωγούς, όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και δεν είναι αποτελεσματικές οι υφιστάμενες τεχνολογίες ψεκασμού διαλυμάτων των ουσιών απόσμησης.

Η νέα τεχνολογία βασίζεται στη χρήση ειδικών μιγμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ενώσεων, τα οποία μπορούν να ατμοποιηθούν με τη χρήση αέρα, χωρίς θέρμανση. Με τον τρόπο δημιουργούνται σωματίδια μεγέθους < 1μm του υλικού απόσμησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία:

  • πολύ μεγάλης επιφάνειας επαφής αντίδρασης, με σημαντική ανάμιξη μεταξύ των σωματιδίων (μεγέθους < 1μm – μη ορατά όταν διαχέονται στο περιβάλλον) του υλικού απόσμησης, και των οσμηρών ενώσεων στο αέριο ρεύμα, και

  • μεγαλύτερου όγκου και διασπορά του υλικού απόσμησης στο χώρο – περιοχή του σημείου εφαρμογής.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εξουδετέρωση των οσμηρών ενώσεων στον χώρο και ελαχιστοποίηση των δημιουργούμενων οχλήσεων.

Σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνολογίας απόσμησης με ατμό αντί αυτής με ψεκασμό υδατικού διαλύματος είναι ότι δεν αυξάνεται η υγρασία στο χώρο, όπου υλοποιείται η διαδικασία, η οποία μπορεί να χειροτερεύσει τις συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας των εργαζομένων.

Η λειτουργία της τεχνολογίας του συστήματος απόσμησης με ατμό είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ρυθμιζόμενη ανάλογα με τις ανάγκες απόσμησης για κάθε χώρο. Δεν απαιτείται η χρήση νερού και ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός είναι απλός στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Η εταιρία ENVICHEM έχει ήδη εγκαταστήσει και λειτουργεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα συστήματα απόσμησης με ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης νέου έργου για την απόσμηση των απαερίων, που προκύπτουν από τον καθαρισμό αγωγού μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων.

6

Εφαρμογή Συστήματος Απόσμησης με Ατμό σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

5

Ακροφύσιο Παραγωγής Ουσίας Απόσμησης στη Μορφή Ατμού και Ανεμιστήρας Διάχυσης του Ατμού Απόσμησης