Ενεργός Άνθρακας

Γενική Περιγραφή

Ο ενεργοποιημένος άνθρακας είναι ένα ανθρακούχο υλικό που χαρακτηρίζεται από μια καλά αναπτυγμένη δομή πόρων και μια πολύ μεγάλη εσωτερική επιφάνεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά παρέχουν στον ενεργό άνθρακα ισχυρή προσροφητική ικανότητα. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, κόκκων και pellets.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Δέσμευση οργανικού φορτίου (COD), υπολειπόμενου χλωρίου, οσμηρών ενώσεων.
  • Επεξεργασία Πόσιμου Νερού.
  • Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων.
  • Επεξεργασία Στραγγιδίων ΧΥΤΑ.
  • Επεξεργασία Νερού από Διεργασίες Αποκατάστασης Εδάφους.
  • Αποχλωρίωση Νερού.

Τρόπος Εφαρμογής

Ο συνηθέστερος τρόπος εφαρμογής του ενεργού άνθρακα είναι αυτός της σταθερής κλίνης, ή άλλων μορφών φίλτρων, μέσα από την οποία διαρρέεται το ρευστό προς επεξεργασία.

Συσκευασία

Το υλικό διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 20-25kg και σε μεγάλους σάκους των 500Kg.