Αποσμητικά

Γενική Περιγραφή

Διατίθενται σε προϊόντα υγρής και στερεής μορφής καθώς και προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συσκευές ατμοποίησης της ουσίας απόσμησης (gel). Τα προϊόντα απόσμησης αποτελούνται από μίγματα οργανικών ουσιών τα οποία δεν επικαλύπτουν τις δυσάρεστες οσμές αλλά τις εξουδετερώνουν. Δρουν αποτελεσματικά ενάντια σε μεγάλο εύρος ομάδων ουσιών που προκαλούν δυσάρεστες οσμές όπως είναι αυτές με βάση το θείο (υδρόθειο, μερκαπτάνες κλπ) και την αμμωνία. Τα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων (π.χ. χαρτοποιία, ζυθοποιία).
  • Σε λάσπες βιολογικής επεξεργασίας.
  • Σε χώρους συλλογής και αποκομιδής σκουπιδιών.
  • Σε κάδους απορριμμάτων και σε λαϊκές αγορές.
  • Σε εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.
  • Σε χώρους Υγιεινής (τουαλέτες).
  • Σε αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
  • Σε αποχετευτικούς αγωγούς και φρεάτια μεταφοράς λυμάτων.

Τρόπος Εφαρμογής

Προτείνεται η εφαρμογή τους με ψεκασμό, σε υψηλή πίεση με στόχο την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών. Η εταιρία ENVI-CHEM για την εφαρμογή των προϊόντων απόσμησης χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένο εξοπλισμό εκνέφωσης, υψηλής πίεσης, με σκοπό τη καλύτερη αξιοποίηση του προϊόντος, μέσω της καλύτερης διασποράς του στο χώρο, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν επίσης προϊόντα τα οποία προστίθενται σε διαλύματα πολυηλετρολυτών για την απόσμηση της αφυδατωμένης λάσπης βιολογικού.