Αντικαθαλωτικά

Γενική Περιγραφή

Αποτελούν προϊόντα επεξεργασίας νερού. Η χρήση του νερού σε βιομηχανικές διεργασίες φέρει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επικαθίσεων πολλών ειδών αλάτων (ασβεστίου, μαγνησίου κ.α), τα οποία προκαλούν πολλά προβλήματα διάβρωσης στα συστήματα επεξεργασίας  νερού (πύργος ψύξης, λέβητες) και στα συστήματα αφαλάτωσης. Η επίλυση του προβλήματος των επικαθίσεων επιφέρει λιγότερα κόστη συντήρησης καθώς και αύξηση της απόδοσης των διεργασιών.

Προτεινόμενες Χρήσεις

  • Απομάκρυνση επικαθίσεων από μεταλλικά τοιχώματα, επιφάνειες, επηρεάζοντας ελάχιστα τις ίδιες τις μεταλλικές επιφάνειες, φτιαγμένες από σίδηρο ή αλουμίνιο.
  • Απομάκρυνση επικαθίσεων αλάτων (ασβεστίου και μαγνησίου) από συστήματα επεξεργασίας νερού και από συστήματα αφαλάτωσης.
  • Επεξεργασία νερού λεβήτων με στόχο την ελαχιστοποίηση των επικαθίσεων και των φαινομένων μεταφοράς.

Τρόπος Εφαρμογής

Τα αντικαθαλωτικά μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας από τη συσκευασία τους ή/και διαλυμένα σε αποσκληρυμένο νερό. Το καλύτερο σημείο τροφοδοσίας του υλικού είναι στη δεξαμενή τροφοδοσίας του απαερωτή ή στη γραμμή τροφοδοσίας του νερού του λέβητα. Η δοσολογία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του νερού τροφοδοσίας και τις παραμέτρους λειτουργίας του λέβητα.